การประมูลเลขทะเบียน

ช่องทางการประมูล

กรุงเทพมหานคร
การประมูลหมายเลขทะเบียนรถสวยในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถดำเนินการได้ 3 ช่องทาง คือ

  • การประมูลทางวาจา
  • การประมูลทาง Internet
  • การประมูลทางโทรศัพท์

ซึ่งการประมูลจะจัดขึ้นทุกอาทิตย์ที่ 2 และ 4 ของเดือน โดยการจัดประมูลจะจัดที่ห้องประชุมชั้น 7 อาคาร 6 กรมการขนส่งทางบก

ส่วนภูมิภาค
การประมูลหมายเลขทะเบียนรถสวนในส่วนภูมิภาคจะจัดขึ้นตามแผนการประมูลในแต่ละปีงบประมาณ โดยแต่ละจังหวัดจะมีการกำหนดวันและเวลาที่ได้กำหนดไว้แล้วในแต่ละจังหวัด โดยสามารถดำเนินการได้ 2 ช่องทางคือ

  • การประมูลทางวาจา
  • การประมูลทาง Internet