กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (กปถ)
“ความสุขทั่วไทย ส่งความปลอดภัยให้ทุกคน” Happiness for All

วิสัยทัศน์/พันธกิจ/แผนยุทธศาสตร์

 fav180

ค่านิยม  “ความสุขทั่วไทย ส่งความปลอดภัยให้ทุกคน”Happiness for All

วิสัยทัศน์  “มุ่งสู่ความปลอดภัยทางถนน ทุกด้าน ทุกพื้นที่ อย่างมีส่วนร่วม” Moving Toward Road Safety for All

เป้าหมายหลัก : ทุกพื้นที่มีการขับเคลื่อนการขับขี่อย่างปลอดภัย ทำให้อัตราการตายจากอุบัติเหตุลดลงร้อยละ 10
     1. 
อัตราการตายจากอุบัติเหตุโดยรวมลดลง ร้อยละ 10 ต่อปี
     2. 
อัตราการตายจากอุบัติเหตุโดยรถจักรยานยนต์ลดลง ร้อยละ 10 ต่อปี

พันธกิจ
     (1) สนับสนุนและส่งเสริมโครงการหรือแผนงานทางด้านความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนของกรมการขนส่งทางบก
     (2) สนับสนุนค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการอันเนื่องมาจากการประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถ
ใช้ถนน ในส่วนที่นอกเหนือจากค่าสินไหมทดแทนตาม พ.ร.บ. คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535
     (3) สนับสนุนและส่งเสริมการศึกษาวิจัยด้านความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนและเผยแพร่
องค์ความรู้ต่อสาธารณชน
     (4) สนับสนุนและส่งเสริมการจัดประมูลหมายเลขทะเบียนรถ และการบริหารงานตามพันธกิจของกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน

วัตถุประสงค์
     กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นทุนสนับสนุน และส่งเสริมด้านความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน และให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยอันเกิดจากการใช้รถใช้ถนน

ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์
     แผนปฏิบัติการกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563-2565) ประกอบด้วย 5 ประเด็นยุทธศาสตร์ 5 เป้าประสงค์ 15 ตัวชี้วัด และ 17 กลยุทธ์ โดยมีรายละเอียดแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ ดังต่อไปนี้

<< ดาวน์โหลด>> เล่มแผนปฏิบัติการ กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563-2565) >>

 tableyut63 65

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ การบริหารแผนงานโครงการเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนให้เกิดผลสัมฤทธิ์สูง
เป้าประสงค์ที่ 1 การบริหารแผนงานโครงการ เพื่อให้ทุกคนมีความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน มี 7 กลยุทธ์
                         กลยุทธ์ที่ 1 
การเสริมสร้างมาตรฐานด้านความมั่นคงแข็งแรงของยานพาหนะ
                         กลยุทธ์ที่ 2 การเสริมสร้างมาตรฐานด้านการขับขี่รถอย่างปลอดภัย
                         กลยุทธ์ที่ 3 เสริมสร้างมาตรฐานระบบการขนส่งทางถนนอย่างปลอดภัย
                         กลยุทธ์ที่ 4 การยกระดับการบังคับใช้กฎหมายอย่างต่อเนื่อง
                         กลยุทธ์ที่ 5 การประชาสัมพันธ์ความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนอย่างต่อเนื่องและทั่วถึง
                         กลยุทธ์ที่ 6 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
                         กลยุทธ์ที่ 7 การขับเคลื่อนความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนในเชิงพื้นที่

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้พิการอันเนื่องมาจากการใช้รถใช้ถนนอย่างครอบคลุมและทั่วถึง
เป้าประสงค์ที่ 2 ผู้พิการอันเนื่องมาจากการใช้รถใช้ถนนทุกคนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มี 2 กลยุทธ์
                         กลยุทธ์ที่ 1 การสนับสนุนค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการอันเนื่องมาจากการประสบภัยที่เกิดจากการ
ใช้รถใช้ถนนอย่างครอบคลุมและทั่วถึง เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้พิการ
                         กลยุทธ์ที่ 2 การติดตามประเมินผลการให้บริการและการใช้งานของอุปกรณ์ผู้พิการ         

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ การส่งเสริมการศึกษาวิจัยเพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนให้เกิดผลสัมฤทธิ์สูง
เป้าประสงค์ที่ 3 ผลการศึกษาวิจัยสามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดความปลอดภัยทางถนน มี 2 กลยุทธ์
                         กลยุทธ์ที่ 1 การศึกษาวิจัยเพื่อได้แนวทางนำไปสู่การประยุกต์ใช้ด้านความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
                         กลยุทธ์ที่ 2 การวิจัยและพัฒนาเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ การพัฒนากองทุนให้เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง
เป้าประสงค์ที่ กองทุนสามารถบริหารงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์สูงทุกพันธกิจ มี 3 กลยุทธ์
                        กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาระบบบริหารจัดการกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
                        กลยุทธ์ที่ 2 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรของกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
                        กลยุทธ์ที่ 3
 การควบคุม กำกับ ติดตามการดำเนินงานของกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการรายได้เข้ากองทุนอย่างมีประสิทธิภาพ
เป้าประสงค์ที่ การจัดเก็บรายได้จากการประมูลหมายเลขทะเบียนรถมีประสิทธิภาพมากขึ้น มี 3 กลยุทธ์
                       กลยุทธ์ที่ 1 การบริหารจัดการประมูลอย่างโปร่งใสเป็นธรรม ตรวจสอบได้ เข้าถึงง่าย
                       กลยุทธ์ที่ 2 การจัดเก็บรายได้จากการประมูลอย่างมีประสิทธิภาพ     
                       กลยุทธ์ที่ 3
 การเสริมสร้างภาพลักษณ์และส่งเสริมการจัดเก็บรายได้ของกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน