การนำหมายเลขทะเบียนรถซึ่งเป็นที่ต้องการหรือเป็นที่นิยมของประชาชนที่ใช้กับแผ่นป้ายทะเบียนรถที่มีลักษณะพิเศษ ครั้งที่ 3 เดือนพฤศจิกายน 2565