ประกาศ เรื่องการนำหมายเลขทะเบียนรถซึ่งเป็นที่ต้องการหรือเป็นที่นิยมของประชาชนที่ใช้กับแผ่นป้ายทะเบียนรถที่มีลักษณะพิเศษสำหรับรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกินเจ็ดคนในเขตกรุงเทพมหานคร ออกประมูลเป็นการทั่วไป ครั้งที่2 ในเดือนสิงหาคม 2565